Akademik Personel

Ad Soyad : Faruk Aylar
Fakülte : Eğitim Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : İlköğretim
Ünvanı : Dr.Ögr.Üyesi
E-Posta : farukaylar@gmail.com
Dahili : 2113-
Oda No :

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

 

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı       : Faruk AYLAR

Doğum Tarihi: 10.07.1971

Unvanı             : Yrd. Doç. Dr.

 

Derece

Üniversite

Yıl

Lisans

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

1993

Yüksek Lisans

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

1996

Doktora

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

2006

 

Yüksek Lisans Tezi Başlığı ve Danışmanı:

Değirmendere-I ile Engiz Çayı arası kıyı kesiminin jeomorfolojisi.

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ali UZUN

Doktora Tezi Başlığı ve Danışmanı:

Coğrafya eğitiminde alan çalışmalarına bir örnek: Budaközü Çayı Havzası’nın (Çorum) fiziki coğrafyası.

 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Asım ÇOBAN

 

Görevler:

Amasya Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü “Amasya Kent Güvenlik Merkezi Projesi (Mobese)” Üniversite görevlisi

2006-2008

Amasya Üniversitesi Çevre Kulübü Akademik Danışmanlığı

2007-2013

Birinci Amasya Araştırmaları Sempozyumu, Poster Bildiri Kurulu Üyeliği, 13-15 Haziran 2007, Amasya.

2007

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı

2009-2011

Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği

2010-2014

Amasya Üniversitesi Mevlana Kurum Koordinatörü

2013-2014

Amasya Üniversitesi Enformatik Bölüm Başkanlığı

2011-2015

Amasya Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörü

2011..

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı

2015..

 

 

 

Verdiği Lisans Dersleri:

  1. Yarıyıl
  2. Yarıyıl
 

SBP 201

SBP 405

SBP215

SBK211

SBP 303

SBP 309

Türkiye Fiziki Coğrafyası

Günümüz Dünya Sorunları

Seçmeli Jeomorfoloji

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Türkiye Beşeri ve Eko. Coğraf.

Ülkeler Coğrafyası

 

SBP102

SBP216

SBP310

SBK304

İSÖ408

 

Genel Fiziki Coğrafya

Coğr. Term. ve Metodolojisi

Siyasi Coğrafya

Enerji Kaynakları ve Yönetimi

Turizm Rehberliği

 

       

 

Verdiği Yüksek Lisans Dersleri:

  1. Yarıyıl
  2. Yarıyıl
 

SYSB72008

 

SYSB72032

Sosyal Bilgiler Eğitiminde Harita Bilgisi Yeterlilikleri

Okullarda Afet Yönetimi ve Eğitimi

SYSÖ 70020

 

SYSÖ70058

Sosyal Bilgiler ve Hayat Bilgisi Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar

Sosyal Bilgiler Dersinde Coğrafya Kavramlarının Öğretimi

       

 

ESERLER

A- Bilimsel içerikli kitaplar:

A1. Aylar, F. (2007). Harita Bilgisi. Yılmaz, Ö. (Ed.), Genel Coğrafya (s. 121-157).
            İstanbul:  Lisans Yayıncılık.

A2. Aylar, F. (2007). Amasya’nın Genel Coğrafi Özellikleri, 2007 Amasya İl Yıllığı, Amasya Valiliği Yayınları, No:25 ISBN: 989-975-585-848-7,  Amasya.

A3. Aylar, F. (2009). Çorum’un Genel Coğrafya Özellikleri. Coğrafyası, Tarihi, Kültürü ve Edebiyatıyla Çorum, Çorum Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, No:2 ISBN:978-605-378-017-5, Çorum.

A4. Aylar, F. (2010). Akarsu Topoğrafyası. C.Şahin. (Ed.), Genel Fiziki Coğrafya (s.27-48). Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.

A5. Aylar, F. (2010). Rüzgar Topoğrafyası. C.Şahin. (Ed.), Genel Fiziki Coğrafya (s. 49-63). Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.

A6. Aylar, F. (2010). Buzul Topoğrafyası. C.Şahin. (Ed.), Genel Fiziki Coğrafya (s. 64-74). Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.

A7. Aylar, F. (2010). Dünya. C.Şahin. (Ed.), Genel Coğrafya (s.57-71). Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.

A8. Aylar, F. (2015). Türkiye’nin Dağları. Hamza Akengin-İskender Dölek (Ed.), Türkiye Fiziki Coğrafyası (s.7-22). ISBN: 978-605-318-064-7 Ankara. Pagem Akademi

 

 B- Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

B1. Aylar, F. - Çoban, A. (2004): Baraklı Çağlayanı (Taşova-Amasya). Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD). Cilt:24, Sayı:2004/3 (365-381), Ankara.

B2. Aylar, F. (2006): Değirmendere I ile Engiz Çayı Arası Kıyı Kesiminin Jeomorfolojik Özellikleri. Marmara Üniversitesi Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı:13 (67-94), İstanbul.

B3. Çoban, A. - Aylar, F. (2006): İnegöl Dağı'nın Fiziki Coğrafya Özellikleri (Natural Geography of İnegöl Mountain). Marmara Üniversitesi Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı:14 (29-60), İstanbul.

B4. Aylar, F. - Çoban, A. (2006): İncesu Yarmavadisi (Çorum-Ortaköy). Marmara Üniversitesi Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı:14 (121-136), İstanbul.

B5. Aylar, F. (2007): Budaközü Çayı Havzası topraklarının genel özellikleri ve başlıca sorunları. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:17 (318-337), Kütahya.

B6.  Çekin, R.- Aylar, F. Çebi, M.- Öztürk, M. E. (2008): Spor Turizmi: Amasya’da Oryantiring Sporuna Uygun Alanların Belirlenmesine Yönelik Bir Uygulama Örneği (İnegöl Dağı). Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Sayı:2008/03, Erzurum.

B7. Aylar, F. (2009): Hamamözü İlçesinde Yükselti Basamaklarına Göre Kırsal Nüfus Dağılışı. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:17 No:1  (269-279), Kastamonu.

B8. Çoban, A., Aylar, F. (2009): Türkiye’de yarma vadilerin (boğazların) denizel etkilerin iç kesimlere geçişindeki rolüne bir örnek: Yeşilırmak Yarma Vadisi. Süleyman Demirel
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı:20, s.173-186
, Isparta.

B9. Aylar, F.Çoban, A. (2010): Amasya’da Şehirleşmeye Bağlı Ortaya Çıkan Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt XII, Sayı:1, Afyonkarahisar.

B10. Aylar, F. – Aksin, A. (2011): Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öz-yeterlik İnanç Düzeyleri ve Problem Becerileri Üzerine Bir Araştırma (Amasya Örneği). Ahi Evran
Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt XII, Sayı:2 Ağustos 2011, 
Kırşehir.

B11. Aylar, F. (2014): Orta Karadeniz’de Yeni Gelişen Bir Termal Turizm Merkezi: Gözlek Kaplıcası (Amasya). Doğu Coğrafya Dergisi, Cilt:19, Sayı:32, s.261-276. Erzurum.

B12. Aylar, F. (2014):Orta Çekerek Havzası’nda (Çekerek İlçe Merkezi ile İncesu Köyleri Arasında) Kalan Boğazların Morfolojik Özellikleri. Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı:31,
İstanbul
.

B13. Aylar, F. – Bostan, A. H. (2017): Öğretmenlerin, Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Öz-Yeterlik Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. TİDSAD Türk-İslam
Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi/
The Journal of Turk & Islam World Social Studies Cilt:4,  Sayı:10, Sayfa:313-327,Elazığ.

B14. Aylar, F. –Uğurlu, F. (2017): Derleme Çalışması: Ölçek Geliştirme Çalışmalarında Açımlayıcı Faktör Analizinin Kullanımı. TİDSAD Türk-İslam Dünyası Sosyal
Araştırmalar Dergisi/
The Journal of Turk & Islam World Social Studies Cilt:4,  Sayı:10, Sayfa:195-212, Elazığ.

B15. Aylar, F. –Evci, N. (2017): Öğretmenlerde Tükenmişlik Düzeyleri Öz Algı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi (GEBD).
Cilt:3, Sayı:1, (44-58), ISSN:2149-4932, Ankara.

B16. Aylar, F. –Uğurlu, F. (2017): Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına Dönük Öğretmen Öz Algı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Gazi Eğitim Bilimleri
Dergisi (GEBD).
Cilt:3, Sayı:1, (28-43), ISSN:2149-4932, Ankara.

B17. Aylar, F. –Evci, N. (2017): Derleme: Ölçek Geliştirme Çalışmalarında Doğrulayıcı Faktör Analizinin Kullanımı. SOBİDER Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science / Yıl: 4, Sayı:10, Mart 2017, s. 389-412, ISSN:2149-0821, Malatya

C - Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

C1. Aylar, F. (2008). Budaközü Çayı Havzası’nın doğal bitki örtüsü. Uluslar arası Çorum  Sempozyumu, 23-25 Kasım 2007, Çorum Belediyesi Kültür Yayınları, Cilt:II (741-767), Çorum.

C2. Aylar, F. (2008). Giresun İli İlçelerinin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeyleri Üzerinde Coğrafi Faktörlerin Etkisi. Uluslararası Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler
Sempozyumu,
9-11 Ekim 2008, Giresun.

C3. Aylar, F. (2014) Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Amasya İli ve Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimine İlişkin Görüşleri. ITEC 2014 International Teacher Education
Conference UEA February 5-7 2014. Dubai.

C4. Tural, A. – Aylar, F. (2015). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Teknolojiye Karşı Tutumlarının Belirlenmesi. 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 16-17-18 Nisan 2015,
Niğde.

D - Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

D1. Aylar, F. (2007). Amasya’nın jeotermal enerji kaynakları: Mevcut durum ve kullanım olanakları. Birinci Amasya Araştırmaları Sempozyumu, 13-15 Haziran 2007, Amasya.

D2. Çoban, A. - Aylar, F. (2009). Merzifon’da Arazi Kullanımından Kaynaklanan Sorunlar ve Bazı Öneriler. Tücaum – V. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, 16-17 Ekim 2008, Ankara.

E- Projeler

E1. Aylar, F. (2010): Amasya ili ve Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi. TÜBİTAK. Proje Yürütücüsü. Proje No: 110B002.

E2. Aylar, F. (2010): Basit Araç-Gereçlerle Örnek Fen Deneyleri ve Günlük Yaşam Etkinlikleri. TÜBİTAK. 21-26 Haziran 2010 Görevi: Eğitmen. Proje No:2229.

E3. Aylar, F. (2011): Okul Öncesi Öğretmen ve Öğretmen Adayları Örnekleminde Etkinlik Temelli Fen ve Doğa Etkinlikleri. TÜBİTAK. Eğitmen. Proje No:2229.

E4. Aylar, F. (2011):Sınıf Öğretmenleri ve Öğretmen Adayları Örnekleminde Etkinlik Temelli Fen ve Doğa Etkinlikleri. TÜBİTAK. Eğitmen. Proje No:2229.

 E5. Aylar, F. (2011): Okul Öncesi Öğretmen ve Öğretmen Adaylarına Yönelik Fen ve Doğa Etkinlikleri. TÜBİTAK-Amasya Üniversitesi ile Amasya MEB Projesi. Eğitmen.
07/02/2011-12/02/2011. 

E6. Aylar, F. (2013): Fen ve Teknoloji Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Nükleer Konulardaki Bilgi Düzeylerini Geliştirme Çalışması. TÜBİTAK-Amasya Üniversitesi ile
Amasya MEB Projesi.  Eğitmen. 02.08.2013-08.02.2013.

E7. Aylar, F. (2013): Çekerek Yarma Vadisinde Uygulamalı Jeomorfoloji. Amasya Üniversitesi SEB-BAP-006 Nolu Bilimsel Araştırma Projesi. Proje Yürütücüsü. Amasya.

E8. Aylar, F. (2013): Amasya İli ve Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi-2013. TÜBİTAK. Proje Yürütücüsü. Proje No: 113B181.

E9. Aylar, F. (2015): Sungurlu-Delice İlçeleri Arasındaki Monoklinal Yapılı Sahada Uygulamalı Jeomorfoloji Araştırmaları. Amasya Üniversitesi SEB-BAP 13-013 Nolu Bilimsel
 Araştırma Projesi. Proje yürütücüsü. Amasya.

E10. Aylar, F. (2015): Ortaöğretim Tarih ve Coğrafya Öğretmenlerinin Teknolojik Pedogojik Alan Bilgisi Yeterliliklerinin Analizi (Amasya İli Örneği). Amasya Üniversitesi SEB-BAP 14-038 Nolu Bilimsel Araştırma Projesi. Araştırmacı. Amasya.

F- Kurul Üyeliği

F1. Poster Bildiri Kurulu Üyeliği. I. Amasya Araştırmaları Sempozyumu 13-15 Haziran 2007.

F2. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Hakemliği. ISSN:2146-7811. Amasya.

F3. Organize Komitesi Üyeliği, II. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference, November 5-7, 2015.

F4. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi Hakemliği. ISSN:2149-4932. Ankara.