Akademik Personel

Ad Soyad : Murat Gökdere
Fakülte : Eğitim Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : Eğitim Bilimleri
Ünvanı : Prof. Dr.
E-Posta : mgokdere@yahoo.com
Dahili : 3408
Oda No :

      ÖZGEÇMİŞ1.Adı Soyadı: Murat GÖKDERE

2.Doğum Tarihi: 05/09/1973

3.Unvanı: Prof.Dr

4.Öğrenim Durumu:

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş.Gör.

Amasya Eğitim Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

1995-2000

Arş.Gör.

Fatih Eğitim Fakültesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi

2000-2004

Arş.Gör.

Amasya Eğitim Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

2004-2006

Doç.Dr.

Eğitim Fakültesi, Amasya Üniversitesi

2006-2012

Ana Bilim Dalı Başkanı

Eğitim Fakültesi, Amasya Üniversitesi, İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

2007-2011

Bölüm Başkanı

Eğitim Fakültesi, Amasya Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

2007-2010

Bölüm Başkanı

Eğitim Fakültesi, Amasya Üniversitesi, İlköğretim Bölümü

2009-2011

Enstitü Müdürü

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Amasya Üniversitesi

2011-2012

Rektör Yrd.

Amasya Üniversitesi

2012-Halen

Dekan

Eğitim Fakültesi, Amasya Üniversitesi

2012-Halen

 

 

Akademik Ünvanları

                                           Akademik Görev Yeri

Yıl

Arş.Gör.

Amasya Eğitim Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

1995-2000

Arş.Gör.

Fatih Eğitim Fakültesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi

2000-2004

Arş.Gör.

Amasya Eğitim Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

2004-2006

Doç.Dr.

Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

2006-2012

         Prof. Dr

Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

    2012-

 

İdari Görevleri

Görev Yeri

Yıl

Ana Bilim Dalı Başkanı

Eğitim Fakültesi, Amasya Üniversitesi, İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

2007-2011

Bölüm Başkanı

Eğitim Fakültesi, Amasya Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

2007-2010

Bölüm Başkanı

Eğitim Fakültesi, Amasya Üniversitesi, İlköğretim Bölümü

2009-2011

Enstitü Müdürü

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Amasya Üniversitesi

2011-2012

Rektör Yrd.

Amasya Üniversitesi

2012-Halen

Dekan

Eğitim Fakültesi, Amasya Üniversitesi

2012-Halen

 

 

 

5. Yaptığı Tezler

 

5.a.Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

      Sepiolit minerali üzerine Hidroklorik Asit, Formik Asit ve Difenilamin moleküllerinin aktifleştirilmiş adsorpsiyonu.

      Danışman: Doç. Dr. Beytullah AFŞİN5.b.Doktora Tezi Başlığı ve Danışmanı:

      Üstün Yetenekli Öğrencilerin Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Eğitimine Yönelik Bir Model Geliştirme Çalışması.

      Danışman: Prof. Dr. Salih ÇEPNİ

6.Yabancı Dil: İngilizce

 

7.Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri


-          Sontay, G. (2013). Üstün yetenekli öğrencilerle akranlarının çevre okuryazarlığı düzeylerinin karşılaştırmalı incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tokat.

-          Kutlu, N.,  (2013), İlkokul düzeyinde Purdue Modeline Göre Müfredat Zenginleştirmenin Fen Öğretimine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Amasya

-          Karaman, H., (2015), Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf İçi Kaynaştırma Uygulamalarının Öğretmen  Adayları Bakış Açılarına Göre Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Amasya


8.Yayınlar

 

8.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

     

      1.Gökdere, M., "A Comparative Study of the Attitude, Concern, and Interaction Levels of Elementary School Teachers and Teacher Candidates towards Inclusive Education,"  Educational Sciences: Theory and Practice, v12 n4 p2800-2806,(2012)

      2.B. Afşin, B., Gökdere. M., & Tınkılıç, N., "Stability of hydroxy-formate species at a Pb(110) surface", Spectrochimica Acta (Part B),            55, 985-990, (2000).

      3.Çepni.S., M.Gökdere, Küçük. M., "Adaptation of the readability formulas in to the Turkish science textbooks", Energy Education                  Science and Technology, Volume 10(1): 49-58. (2002).

      4.Turkoglu.O., Örnek, F., Gökdere. M., Süleymanoğlu.N., Orbay.M., "On preservice science teachers' preexisting knowledge levels about          basic astronomy concepts" International Journal of physical Sciences, 4(11), 734-739 (2009)

      5.Akkanat, Ç. and Gokdere, M. (2015). Chemistry Teachers’ Views of Creativity. Asia-Pacific Forum on Science Learning and                        Teaching,16 (1),1-21.

      6.Akkanat, C., Karamustafaoğlu, S. and Gökdere, M. (2015). The Comparison of 7th Grade Students’ Scores Achieved Through Different          Assessment Tools in “The Granular Structure of Matter” Unit. The International Journal of Educational Researchers, 6 (2) : 15-31.

      7.Küçükaydın, M., Akkanat, Ç., Bakioğlu, B., Sağır, Ş., Gökdere, M. and Karamustafaoğlu, O. (2015) Effectiveness of the Nature of              Science Activities Developed for 5th Grades. Participatory Educational Research (PER), 2(2), pp. 84-92.

      8.Sontay, G., Gökdere, M. ve Usta, E. (2015). A comparative investigation of sub-components of the environmental literacy at the                secondary school level. Journal of Turkish Science Education, 12(1), 19-28.

      9.Çepni.S., Bacanak, A., Gökdere.M., "Science Classrooms of future: A Model", Educational Science Theory&Practice, 273-293, 1(2),              (2001).

      10.Gökdere.M., Küçük, M., "Science Education of Gifted Students at Intellectual Area; A case for Science Art Centers", Educational                  Science Theory&Practice, 101-124, 3(1), (2003).

      11.Gökdere.M., Küçük, M., and Çepni.S., "Gifted science education in Turkey: Gifted teachers' selection, perspectives and needs",                  Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, Article Volume 4, Issue 2, (2003).

      12.Gökdere.M., Çepni.S., "Üstün yeteneklilerin fen öğretmenlerinin yetiştirilmesine yönelik bir model önerisi", The Turkish Online                     Journal Education Technology, Article 18, Volume 2, Issue 3, (2003).

      13.Gökdere.M., Küçük, M., Çepni.S., "Eğitim Teknolojilerinin Üstün Yetenekli Öğrencilerin Fen Eğitiminde Kullanımı Üzerine Bir                        Çalışma: Bilim Sanat Merkezleri Örneklemi", Turkish On-line Journal of Education Thecnology, Article 21, Volume 3, Issue 2,                      (2004).

      14.Gökdere.M., "A Model Suggestion for Gifted Science Teachers' Performance Development ", Educational Science Theory&Practice,                5(1), 89-100, (2005).

      15.Gökdere.M., Küçük, M., Çepni.S., "Reflections of Educational Research on Turkish Science Teachers' Teaching Practices", Journal                of Science Education, volume 7, number 2, (2006).

      16.Küçük, M., Gökdere.M., "Turkish Primary Students' Alternative Conceptions about Work, Power and Energy", Journal of Physics                  Teacher Education Online, 3(2), December (2005).

      17.Gökdere. M., Çepni.S., "Profiles Of The Gifted Students in Turkey", The New Education Review, vol:6, No: 5 (2005).

      18. Küçük, M., Gökdere.M., & Çepni.S., "Difficulties of Turkish Science Gifted Teachers: Institutions of Science and Art Centers.                     Revista ELectrónica de Investigación y EValuación Educativa, v. 11, n. 1. (2005). Consultado en (ponerfecha)                                         http://www.uv.es/RELIEVE/v10n2/RELIEVEv11n1 5.htm.

      19.Gökdere.M., " A Study on Environmental Knowledge Level of Primary Students in Turkey. Asia-Pacific Forum on Science Learning                 and Teaching, Article 5, Volume 6, Issue 2,p.1 (December,2005)

      20.Gökdere.M., Çepni.S., "Üstün Yeteneklilerin Fen Öğretmenlerine Yönelik Hazırlanan Bir Hizmet İçi Eğitimin Çalışmasının Öğrenme                Ortamına Yansımaları" The Turkish Online Journal of Educational Technology, Volume 4, Issue 4, Article 2, (2005).

      21. A. Bacanak, M. Gökdere, “Investigating level of the scientific literacy of primary school teacher candidates” Asia-Pacific                           Forum on Science Learning and Teaching, 10 (1), Article 7, p.1, (2009).

      22. M. Gökdere, M. Calik, “A cross-age study of Turkish students' mental models: An "Atom" concept” Didactica Slovenica-                           Pedagoska Obzorja, 25 (2): 185-199, (2010).

      23. Orbay, M., Gökdere, M., Tereci, H., Aydın, M., " Attitudes of Gifted Student Orbay, M., Gökdere, M., Tereci, H., Aydın, M., "                     Attitudes of Gifted Student towards science depending on some variables: A Turkish sample. Scientific Research and Essays,                     5(7), 693-399

 

 

8.2.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler


      1. M.Gökdere, A. Tabak, B. Çağlar, B. Afşin. "An FTIR study of Diphenlyamine Adsorption by Sepiolite Surfaces" Uluslar Arası Arıtım               2001 Sempozyumu, Yıldız Üniversitesi, İstanbul, 2001.

      2. Akkanat, Ç., Gökdere, M. ve Kutlu, N.(2015) Turkish gifted children's parents' involvement. The 4th Multidisciplinary Academic                  Conference, 20-21 February, Prague.

      3. Kutlu, N., Gökdere, M. and Akkanat, Ç. (2015) Gifted Children's parent's involvement level and their attitude towards regular                     school, The 4th Multidisciplinary Academic Conference, 20-21 February, Prague

  

 

8.3. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

      1.Gökdere, M., Çepni.S.,. "Üstün yetenekli öğrencilerin değer eğitiminde öğretmenin rolü", Değerler Eğitim Dergisi, 1(2), 93-107,                 (2003).

      2.Çepni.S., Özsevgeç, T & Gökdere, M., "Bilişsel Gelişim ve Formal Operasyon Dönem Özelliklerine Göre ÖSS Fizik ve Lise Fizik                    Sorularının İncelenmesi", Milli Eğitim Dergisi, 157, 30-39, (2003).

      3.Gökdere, M., Çepni.S., "Üstün Yetenekli Öğrencilerin Fen Öğretmenlerinin Hizmet İçi İhtiyaçlarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir              Çalışma; Bilim Sanat Merkezi Örneklemi", Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı 2, 1-14 (2004).

      4.Gökdere, M., Keleş, "E.,Öğretmen ve Öğrencilerin Fen Bilgisi Ders Kitaplarını Kullanma Düzeyi Üzerine Müfredat Değişikliğinin Etkisi",          Milli Eğitim Dergisi, sayı 161, 181-191. (2004).

      5.Gökdere, M., Ayvacı, H.Ş., ve Küçük M., "Üstün Yetenekli Çocukların Karşılaştıkları Temel Problemler", Çağdaş Eğitim Dergisi, 313,            23-32, (2004).

      6.Gökdere, M., Ayvacı, H.Ş., "Sınıf Öğretmenlerinin Üstün Yetenekli Çocuklar ve Özellikleri İle İlgili Bilgi Seviyelerinin Belirlenmesi",              Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 17-26, (2004).

      7.Gökdere, M., Çepni.S., "Üstün yeteneklilerin fen öğretmenlerine yönelik hazırlanan bir Hizmet içi eğitimin çalışması", Türk Eğitim                Bilimleri Dergisi, 3(3)271-296, (2004).

      8.Sontay, G., Gökdere, M. ve Usta, E. (2015). Ortaokul seviyesinde çevre okuryazarlık bileşenleri ile ilgili ölçek geliştirme                            çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 9(1), 49-80.

      9.Sontay, G., Gökdere, M. ve Usta, E. (2014). Üstün yetenekli öğrencilerle akranlarının çevresel davranışlarının karşılaştırmalı                      incelenmesi. Türk Üstün Zeka ve Eğitim Dergisi. 4(2), 90-106.

 

 

8.4. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

        1.  Çepni.S., Gökdere, M., Şan, H.M.,"İl, ilçe ve köy ilköğretim okullarında fen bilgisi kavramların anlaşılma düzeylerinin anlaşılma             düzeyinin belirlenmesi" Yeni Bin Yılın Başında Türkiye'de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, sayfa:75-84, İstanbul, 2001.

        2.Çepni.S., Bacanak, A., Özsevgeç, T., Gökdere, M., "LGS sorularının ve fen bilgisi öğretmenlerinin sordukları soruların formal                     operasyon dönem özellikleriyle ilişkilendirilmesi", Yeni Bin Yılın Başında Türkiye'de Fen Bilimleri Eğitimi Bilimleri Sempozyum                     Sayfa:28-35, İstanbul, 2001.

        3. Çepni.S., Şan, H.M., Gökdere, M., Küçük. M., "Fen bilgisi öğretiminde zihinde yapılanma kuramına uygun 7 E modeline uygun               etkinlik geliştirme", Yeni Bin Yılın Başında Türkiye'de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, sayfa:183-191, İstanbul, 2001.

        4.Çepni.S., Gökdere, M., Küçük. M., "Fen Alanında Üstün Yetenekli Öğrencilere Yönelik Purdue Modeline Dayalı Örnek Etkinlik                        Geliştirme", Fen ve Matematik eğitimi Sempozyumu, sayfa; 297-303, ODTÜ, Ankara, 2002.

        5.Çepni.S., Gökdere, M., Özsevgeç. T., "Kimya Sorularının Soyut Operasyon Dönemi Özelliklerine Göre İncelenmesi" Fen ve                        Matematik eğitimi Sempozyumu, ODTÜ, sayfa; 705-711, Ankara, 2002.

        6.S.Çepni, Küçük. M., Gökdere, M., "Hizmet öncesi Öğretmen eğitimi Programlarındaki Araştırmalara yönelik Derslerin                                incelenmesi", Fen ve Matematik eğitimi Sempozyumu, ODTÜ, sayfa;1234-1240, Ankara, 2002.

        7.Gökdere, M., S.Çepni "Bilim Sanat Merkezlerinde Eğitim Gören ve Görmeyen Öğrencilerin Bilişsel Beceri Düzeylerinin                                Karşılaştırmalı İncelemesi" Gazi Ünv. Eğitim Bilimleri Enstitüsü XII. Eğitim Bilimleri Kongresi, sayfa;291-302, Antalya, 2003.

        8.Z. Bak, Gökdere, M., "Atom Modelleri ve Yapısı Konusunda Çoklu Zeka Kuramına Uygun Etkinlik Geliştirme Çalışması", Üstün                   yetenekliler eğitim sempozyumu, sayfa; 229-246, 23-25 Eylül,İstanbul, 2004.

        9.Gökdere, M., "Bireysel Dosyalama Tekniği (Potfolio) ve Üstün Yeteneklilerin Eğitimi. Üstün yetenekliler eğitim sempozyumu,                      sayfa; 121-129, 23-25 Eylül, İstanbul, 2004.

       10.Gökdere, M., Küçük. M., Çepni.S., "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yapısalcı Öğrenme Yaklaşımını Kavrama ve Uygulama                        Seviyeleri Üzerine Bir Çalışma" Fen ve Matematik Eğitimi Sempozyumu. Marmara Üniversitesi, 9-11 Eylül, İstanbul, 2004.

       11.Küçük. M., Gökdere, M.,H.Ş. Ayvacı, H.Ş., "Fen Bilgisi Laboratuar Uygulamaları Dersinin Hedefleri Açısından İncelenmesi", Fen                  ve Matematik Eğitimi Sempozyumu. Marmara Üniversitesi, 9­11 Eylül İstanbul, 2004.

       12.Gökdere, M., Orbay, M., (2005). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Mekanik Kavramlarını Anlama Düzeylerinin Değerlendirilmesi,                XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 28-30 Eylül 2005 DENİZLİ.

       13.Gökdere, M., Orbay, M., (2006). Fen bilgisi öğretmen adaylarının temel astronomi kavramları ile ilgili bilgi seviyeleri, VII.                        Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Gazi Üniversitesi, 6–8 Eylül 2006 Ankara.

       14.Akkanat, Ç. ve Gökdere, M. (2013). Kimya Öğretmenlerinin Yaratıcılıkla İlgili Görüşleri 3. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi,                          Trabzon (Özetler Kitabı)

 

9. Ulusal & Uluslararası Projeler


       1. 2216.001.1 nolu DPT projesi “Üstün Yetenekli Çocukların Belirlenmesi, Eğitimi ve Rehberlik Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik                  Bir Model Geliştirme”

           Görevi: Yardımcı öğretim elemanı

 

       2.  Değişik tarihlerde Trabzon, Bayburt ve Amasya Bilim ve Sanat Merkezlerinde “ Üstün yetenekli çocukların eğitimi” konusunda                     hizmet içi eğitim semineri

            Görevi: Kurs planlayıcısı ve kurs öğretim elemanı

 

       3. Tübitak destekli 2229 Kodlu Projeler kapsamında Fen ve teknoloji öğretmenlerine yönelik "proje hazırlama ve hazırlatma" amaçlı                  bilim danışmanlığı kursu, 2007

           Görevi: Danışmanlık

 

       4. Tübitak destekli 2229 Kodlu Projeler kapsamında "Üstün yeteneklilerin öğretmenlerine yönelik Bilimsel araştırma hazırlama"                        semineri, 2009

           Görevi: Proje Koordinatörü

 

       5. Tübitak destekli 2229 Kodlu Projeler kapsamında "Okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarına yönelik üstün yetenekli                            çocukların eğitimi ve özellikleri" konulu proje, 2010

           Görevi: Proje Koordinatörü

 

       6. Tübitak destekli 2229 Kodlu Projeler kapsamında "Basit araç gereçlerle örnek fen deneyleri ve günlük yaşam etkinlikleri" konulu                  seminer, 2010

           Görevi: Düzenleme Kurulu Üyeliği

 

       7. Tübitak destekli 2229 Kodlu Projeler kapsamında "Sınıf Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Okuryazarlık Düzeyini                   Geliştirme Çalışması", 2011

          Görevi: Öğretim Elemanı

 

       8. Tübitak destekli 2229 Kodlu Projeler kapsamında "Sınıf Öğretmenleri ve sınıf öğretmenliği adaylarının özel eğitim konusunda                      farkındalılık düzeyinin geliştirme semineri", 2011

          Görevi: Proje Yütücüsü

 

       9. Tübitak destekli 2229 Kodlu Projeler kapsamında "Etkinlik Temelli Fen ve Doğa Çalışmaları:Okul Öncesi Öğretmen ve Öğretmen                  Adayları Örnekleminde", 2011

           Görevi: Düzenleme Kurulu Üyeliği, Öğretim Elemanı

 

      10. Tübitak destekli 2229 Kodlu Projeler kapsamında "Üstün yetenekli çocukların eğitimi ve özellikleri: Sınıf öğretmen ve öğretmen                  adaylarına yönelik", 2012

           Görevi: Proje Yütücüsü

 

      11. Tübitak destekli 2229 Kodlu Projeler kapsamında "Sınıf Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarına Yönelik “Uygulamalı Alternatif                      Ölçme Değerlendirme Yöntem ve Teknikleri", 2012

           Görevi: Düzenleme Kurulu Üyeliği, Öğretim Elemanı


 

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

        1.Bilim Kurulu Üyeliği:

        2.Editor kurulu üyeliği

              Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching ISSN 1609-4913.

 

 

         3.     Hakem Kurulu Üyeliği:

 

         -          Journal of Turkish Science Education (TUSED)

         -          Turkish Journal of Giftedness and Education

         -          Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi

         -          Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

         -          Necatibey Eğitim Fakültesi Dergisi

         -          Pamukkale Ünv. Eğitim Fakültesi Dergisi

         -          Eğitim ve Bilim / Education and Science

         -          Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

         -          A.İ.B.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi

        4.Bilim Kurulu Üyeliği: I. Amasya Araştırmaları Sempozyumu, (13-15 Haziran 2007).

        5.Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS)' e üyelik, (www.arbis.tubitak.gov.tr).

        6. MEB Amasya Bilim ve Sanat Merkezi. Merkez danışma kurulu üyeliği.


11. Ödüller

        1. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası Bilimsel Yayınlara Teşvik Ödülü.

 

12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersl

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2013-2014

Güz

 

 

 

Özel Eğitim

3

0

160

Üstün yeteneklilerin özellikleri ve Eğitimi

2

0

40

Özel Öğretim Yöntemleri

2

0

40

Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi

3

0

40

İlkbahar

Üstün yeteneklilerin özellikleri ve Eğitimi

3

0

160

Özel Öğretim Yöntemleri

2

0

140

İlköğretimde Kaynaştırma

2

0

40

Bilimsel araştırma teknikleri

2

6

40

2014-2015

Güz

 

 

 

Özel Eğitim

3

0

160

Üstün yeteneklilerin özellikleri ve Eğitimi

2

2

120

Özel Öğretim Yöntemleri

2

0

40

Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi

3

0

40

İlkbahar

Üstün yeteneklilerin özellikleri ve Eğitimi

2

0

160

Özel Öğretim Yöntemleri

2

2

40

İlköğretimde Kaynaştırma

2

0

40

Bilimsel araştırma teknikleri

2

0

40